Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Hazaipálinka.huKereskedelmi és Szolgáltató Kft, József Attila u.45,2151 Fót, Maďarskárepublika, IČ DPH: HU22927817.

2. Predávajúcim je Hazaipálinka.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,József Attila u.45,2151 Fót, Maďarská republika

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shopewww.vlastnapalenica.sk je Hazaipálinka.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,József Attila u.45,2151 Fót, Maďarská republika

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopuvytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľomrozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskejzmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnaniaalebo povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internets verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shopevýberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplneniaobjednávkového formuláru a jeho odoslaním.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvome-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.Článok II.

Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopuv momente vykonania nákupu.Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shopevýberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplneniaobjednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniťpožadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platbyza objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarova služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva,ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzikupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovujeinak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automatickygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mailnie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnejceny objednaného tovaru.Článok IV.

Platobné podmienky

1. Za tovar a službyv e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • a. platba prostredníctvom platobnej brány GP webpay
 • b. platba prostredníctvom platobnej brány SporoPay
 • c. platba pri osobnom prevzatí na predajni
 • d. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VItýchto všeobecných obchodných podmienok.

3. Predávajúci môže poskytnúťkupujúcemu možnosti zliav:

 • - zľavu na základe jednorazového akciového tovaru

4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.Článok V.

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslaťkupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedenádlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možnostív čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieba časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúcehos možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňovýdoklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe odvýrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Pri osobnom odbere predávajúci oznámikupujúcemu emailom/telefonicky/ termín, kedy môže objednaný tovar sivyzdvihnúť na prevádzke ktorú si vybral pri objednávke

7. Predávajúci realizuje dopravuku kupujúcemu prostredníctvom:

 • a. kuriérskej spoločnosti 
 • b. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry aleboprostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

a) pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dnípo expedícii z nášho skladu nasledovne:

• do 2kg 17,17€

• do 3kg 18,11€

• do 5kg 20,83€

• do 10kg 23,96€

• do 15kg 26,68€,

• do 20kg 30,79€,

• do 25kg 35,60€,

• do 30kg 40,52€,

• do 40kg 47,09€,

 • nad 40kg prepravná služba nie je kdispozícii, jedine osobný odber.

 

b) osobný odber: 0€2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom akoštandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako ajcien za tieto služby.

3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemua zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak zapredpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okremtoho, ktoré bolo započítané v objednávke.Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho ažmomentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právopredávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatneniareklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetukúpnej zmluvy.Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodínod vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný nazákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne prejedného spotrebiteľa.Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučeniespotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochranespotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvyuzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorovpredávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lenako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnejzmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnejzmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj preddodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenieod kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenejlehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať napoštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá jeuvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpeníod zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spoluso všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inoudokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom,najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčamekupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovarzasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvymôžete využiť nasledovný formulár:Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom jepotrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službuvrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z.ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dníodo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako jemu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatív prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovarya služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č.102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolospôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnostia vlastností tovaru.Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

 • a. prevziať objednaný tovar,
 • b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 • c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

 • a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  1. právo na informácie, ktoré je plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  7. právo na prenosnosť osobných údajov,
  8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. ...... , ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom K