Informácia k podmienkam pri „Súkromnej výrobe destilátu“.

Informácia k podmienkam, právam a povinnostiam pri „Súkromnej výrobe destilátu“.Finančné riaditeľstvo SR podáva súhrnnú informáciu k podmienkam, právam a povinnostiam fyzických osôb, ktoré súvisia so súkromnou výrobou destilátu (ďalej len „SVD“) v zmysle platnej legislatívnej úpravy od 01. 01. 2019.

SVD je nepodnikateľská činnosť fyzickej osoby zameraná na výrobu destilátu v súlade:

- s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 537/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 537/2011 Z. z.“),
- so zákonom č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 467/2002 Z. z.“),
- so zákonom č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2011 Z. z.“)

Destilátom je lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii (kvasení). Takáto výroba destilátov je výrobou liehu.

1.) Podľa vyhlášky č. 537/2011 Z. z.:
>> Výrobným zariadením na výrobu liehu sa rozumie zariadenie, ktorým je destilačné zariadenie, rafinačné zariadenie, rektifikačné zariadenie, ich súčasti, potrubia, iné zariadenia a ich súčasti, v ktorých sú lieh a liehové pary neregistrované kontrolným liehovým meradlom, ako aj zariadenia na zberanie a odvádzanie lutrových vôd a odlúčených olejov a voskov; za výrobné zariadenia možno považovať aj iné zariadenia slúžiace na výrobu liehu (§ 1 písm. a).

2.) Podľa zákona č. 467/2002 Z. z.:
>> Podmienky pre SVD (§ 10):

 • SVD môže vykonávať len
  • fyzická osoba, ktorá dovŕšila 21 rokov veku (ďalej len „fyzická osoba“),
  • nebola odsúdená za trestný čin (§ 253 Trestného zákona - nepovolene vyrobila lieh, lieh bez povolenia vyrobený vo väčšom množstve prechovávala alebo uvádzala do obehu, neoprávnene vyhotovila alebo prechovávala zariadenie na výrobu liehu),
  • ak bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku (napr. vyrobila destilát a nebola súkromným výrobcom destilátu, vyrobila destilát a bola odsúdená za trestný čin, vyrobila destilát a bola uznaná vinnou zo spáchania priestupku, nevedela preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia alkoholického nápoja u nej zisteného, uviedla nepravdivé údaje v žiadosti o výrobu destilátu) od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli viac ako 3 roky,
 • SVD možno vyrobiť destilát obsahujúci menej ako 86 objemových percent etylalkoholu v objeme najviac 25 l a. na fyzickú osobu v kalendárnom roku. Ak ide o viaceré fyzické osoby žijúce v spoločnej domácnosti, objem najviac 25 l a. sa posudzuje pre celú domácnosť spoločne (teda nie 25 l a. pre každého člena domácnosti),
 • SVD možno vykonávať len v najviac 100 - litrovom, na výrobu destilátov vyrobenom a určenom certifikovanom zariadení (ďalej len „destilačné zariadenie“), ktoré je vo vlastníctve fyzickej osoby,
 • SVD možno vykonávať len v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby vyššie opísanej, alebo v mieste, kde sa nachádza ovocný sad alebo záhrada v užívaní fyzickej osoby vyššie opísanej, ktoré táto osoba užíva z titulu vlastníckeho práva alebo iného práva zakladajúceho právo užívania nehnuteľnosti,
 • na SVD je možné použiť výhradne ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, surovinu pochádzajúcu z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo med z vlastnej produkcie,
 • destilát vyrobený SVD nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
> Oznamovacia povinnosť Ministerstvu pôdohospodárstva SR a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) - § 10:

Tu je ustanovená povinnosť fyzickej osoby č. I - oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia:

 • Fyzická osoba je povinná oznámiť nadobudnutie destilačného zariadenia do 15 dní od jeho nadobudnutia. Prílohou oznámenia je čestné vyhlásenie o tom, že fyzická osoba spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa tohto zákona (467/2002 Z. z.) - pozri bod. 2.) „Podmienky pre SVD“. V oznámení uvedie:
  a) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
  b) druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné
  zariadenie pridelené,
  c) dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
  d) adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.
 • Ak fyzická osoba doručí ministerstvu potrebné oznámenie, ministerstvo do 30 dní zaeviduje oznámenie pridelí tejto osobe evidenčné číslo a vydá jej písomné potvrdenie o držbe destilačného zariadenia.
 • Ďalšie povinnosti (napr. pri zmene údajov uvedených v žiadosti) sú ustanovené v ods. 9 a 10 §10 zákona č. 467/2002 Z. z..


3.) Podľa zákona č. 530/2011 Z. z.:

Tu je ustanovená povinnosť fyzickej osoby č. II - oznámiť držbu výrobného (destilačného) zariadenia colnému úradu:

> Oznámenie držby výrobného (destilačného) zariadenia colnému úradu (§ 50) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá získa do držby destilačné zariadenie so zámerom budúcej SVD od 01. 01. 2019 (podľa § 49a), ako aj na právnickú osobu resp. fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorá získa do držby výrobné (destilačné) zariadenie za účelom jeho predaja v rámci podnikateľskej činnosti. Držba výrobného (destilačného) zariadenia neupravuje vlastnícke právo (komu zariadenie patrí), ale oznamovaciu povinnosť ukladá osobe, u ktorej je zariadenie v držbe (disponuje ňou).

V lehote do 15 dní od vzniku týchto skutočností (získania výrobného (destilačného) zariadenia do držby)majú uvedené osoby za povinnosť oznámiť miestne príslušnému colnému úradu:
a) svoje identifikačné údaje
b) adresu umiestnenia tohto výrobného (destilačného) zariadenia
c) technické údaje
d) a zaslať nákres s fotodokumentáciou tohto výrobného zariadenia alebo jeho časti.

Miestne príslušný colný úrad po preverení skutočností a údajov z takéhoto oznámenia a po porovnaní so skutočným stavom (ak sú údaje pravdivé), vydá „Potvrdenie o zaevidovaní výrobného zariadenia“.
Výrobné zariadenie (alebo jeho časť) môže colný úrad zabezpečiť uzáverou colného úradu.

> Výnimka z oznamovacej povinnosti voči colnému úradu: oznamovacia povinnosť podľa § 50 (zaevidovanie držby výrobného zariadenia colným úradom) sa nevzťahuje na osobu, ktorá je výrobcom výrobného zariadenia na výrobu liehu a na osoby, ktoré sú poskytovateľom opráv výrobného zariadenia na výrobu liehu.

Tu je ustanovená povinnosť fyzickej osoby č. III – žiadosť o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátov s vydaním potvrdenia o evidencii:

> Zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydanie potvrdenia o evidencii na colnom úrade (§ 49a):

Najneskôr do 15 dní od obdržania písomného potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydaného ministerstvom (pozri bod 2. „Oznamovacia povinnosť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“) je osoba (ktorá chce byť súkromným výrobcom destilátu) povinná požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii.

V žiadosti sa uvedie:
- meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,
- druh destilačného zariadenia a výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené,
- dátum nadobudnutia destilačného zariadenia,
- adresu miesta, na ktorom sa destilačné zariadenie nachádza.

Prílohou k žiadosti sú
a) potvrdenie o držbe destilačného zariadenia vydané ministerstvom
b) technická dokumentácia alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa bodu 2.) „Podmienky pre SVD“.
Colný úrad preverí skutočnosti a údaje zo žiadosti, porovná technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia so skutkovým stavom destilačného zariadenia a ak sú skutočnosti a údaje pravdivé a sú splnené všetky podmienky, zaeviduje súkromného výrobcu destilátu a vydá mu potvrdenie o evidencii do 30 dní od obdržania žiadosti. Najneskôr v deň vydania potvrdenia podľa druhej vety colný úrad opatrí destilačné zariadenie uzáverami tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.

Fyzická osoba sa stáva osobou oprávnenou na SVD až vydaním potvrdenia od colného úradu o zaradení do evidencie súkromných výrobcov destilátu.

Tu je ustanovená povinnosť fyzickej osoby č. IV – zaslať oznámenie o výrobe destilátu:

> Oznámenie o výrobe destilátu:
Súkromný výrobca destilátu je povinný najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu doručiť colnému úradu na príslušnom tlačive oznámenie o výrobe destilátu. Vzor tlačiva podľa prvej vety ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií SR. Súkromný výrobca destilátu v oznámení podľa prvej vety uvedie
a) miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja,
b) druh ovocia a množstvo kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia, alebo množstvo medoviny, z ktorých sa má destilát vyrobiť,
c) predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
d) predpokladané množstvo vyrobeného liehu v l a. (množstvo 100 % alkoholu v litroch pri teplote 20˚C).

Ak súkromný výrobca destilátu doručí colnému úradu takéto oznámenie, colný úrad najneskôr v deň uvedený v oznámení ako dátum výroby destilátu povolí použitie destilačného zariadenia uvoľnením uzáver destilačného zariadenia na dobu nevyhnutnú na výrobu liehu podľa údajov uvedených v oznámení. O povolení použitia destilačného zariadenia colný úrad vykoná záznam, v ktorom uvedie dobu, počas ktorej je súkromný výrobca destilátu oprávnený destilačné zariadenie používať.

Po uplynutí doby, na ktorú bolo použitie destilačného zariadenia povolené, colný úrad destilačné zariadenie opatrí uzáverami, o čom vykoná záznam.

Colný úrad neuvoľní uzávery destilačného zariadenia, ak súkromný výrobca destilátu v príslušnom kalendárnom roku vyrobil maximálne povolený objem liehu v l a. (25 l a.).

Súkromný výrobca destilátu je povinný viesť evidenciu vyrobeného destilátu samostatne podľa dní a osobitne druhu vyrobeného destilátu s uvedením celkového množstva vyrobeného destilátu v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.

Príklad:
Súkromný výrobca destilátu (po splnení povinností č. I až III), oznámil výrobu destilátu a po úkonoch colného úradu (uvoľnenie uzáver) následne vyrobil 50 litrov 50 % ného destilátu s teplotou 20˚C (čo je po prepočte 25 litrov 100% ného destilátu pri 20˚C, teda 25 l a.).

Sadzba spotrebnej dane, zdaňovacie obdobie:Na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, sa uplatní znížená sadzba spotrebnej dane 5,40 eur / l a.

Základom dane z destilátu vyrobeného súkromnou výrobou destilátu, je celkové množstvo liehu (destilátu), ktoré je súkromný výrobca destilátu oprávnený vyrobiť.

Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a zníženej sadzby dane.

Daňová povinnosť pri výrobe destilátu vyrobeného súkromnou výrobou destilátu vzniká dňom prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom v príslušnom kalendárnom roku a to bez ohľadu na skutočnosť, či súkromný výrobca destilátu vyrobí maximálne povolené ročné množstvo destilátu (25 l a.) alebo nie.

Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti je súkromný výrobca destilátu.

Súkromný výrobca destilátu je povinný podať daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podľa prvej vety a v tejto lehote zaplatiť daň.

Zdaňovacím obdobím pri výrobe destilátu vyrobeného súkromnou výrobou destilátu je kalendárny rok.

Príklad pokračovanie:
Súkromný výrobca destilátu vyrobil množstvo 50 litrov 50 % ného destilátu (čo je po prepočte 25 litrov 100% ného destilátu, teda 25 l a.).
Znížená sadzba spotrebnej dane je 5,40 eur / l a.
Daň = základ dane (množstvo) x sadzba dane
Daň = 25 l a. x 5,40 eur/l a. = 135 eur.

V lehote do 3 pracovných dní (od uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom - teda nie od samotného ukončenia výroby) musí súkromný výrobca destilátu podať daňové priznanie a zaplatiť spotrebnú daň z vyrobeného destilátu.

> Daňový dozor a daňová kontrola colným úradom (správcom spotrebnej dane z liehu):

Ostatné oprávnenia colného úradu:
 • Colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu
  a) na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
  b) ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,
  c) ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku,
  d) ak súkromný výrobca destilátu bol ministerstvom vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu,
  e) ak colný úrad zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
 • O výmaze z evidencie súkromných výrobcov destilátu colný úrad upovedomí súkromného výrobcu destilátu a orgán, ktorý vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu (ministerstvo).
 • Ak colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu, žiadosť o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu možno podať najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.
 • Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole je oprávnený napr. vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti, obydlia alebo nebytového priestoru, ktorý kontrolovaný subjekt používa aj na podnikanie s alkoholickým nápojom, alebo v ktorých sa nachádza destilačné zariadenie súkromného výrobcu destilátu, bezodplatne odoberať vzorky v technologicky odôvodnenom množstve,
Ostatné povinnosti súkromného výrobcu destilátu:
 • Poškodenie alebo odstránenie uzáver umiestnených colným úradom podľa odseku 2 a zasahovanie do usporiadania destilačného zariadenia je zakázané. Súkromný výrobca destilátu je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu uzáver colného úradu a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia.
 • Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, že destilačné zariadenie už nemá v držbe a tiež akúkoľvek inú zmenu údajov uvedených v žiadosti podľa bodu III.).
 • Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, ak bol odsúdený za trestný čin alebo ak bol uznaný vinným z priestupku.
 • Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
 • Súkromný výrobca destilátu je povinný strpieť výkon daňového dozoru a daňovej kontroly a poskytnúť colnému úradu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon daňového dozoru a daňovej kontroly.
Ostatné práva súkromného výrobcu destilátu:
 • Destilát vyrobený pri SVD nepodlieha povinnosti označenia slovenskou kontrolnou známkou.
 • Na SVD sa nepoužijú ustanovenia § 14, 15 (pozastavenie spotrebnej dane) a § 45 (meranie a zisťovanie množstva vyrobeného liehu a zisťovanie zásob liehu, kontrolné liehové meradlo) zákona č. 530/2011 Z. z.
Priestupky, pokuty
V prípade nesplnenia si niektorej zo svojich zákonných povinností pri SVD sa fyzická osoba môže dopustiť priestupku s možnou sankciou podľa týchto jednotlivých zákonov:

Podľa zákona č. 467/2002 Z. z.:
 • Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá vyrába destilát a nie je súkromným výrobcom destilátu podľa tohto zákona.
 • Priestupku sa dopustí súkromný výrobca destilátu, napr. ak vyrába destilát a bol odsúdený za trestný čin, vyrába destilát a bol uznaný vinným zo spáchania priestupku a od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty uplynuli menej ako tri roky, vyrába destilát v destilačnom zariadení, ktoré nespĺňa podmienky, vyrába destilát na inom mieste ako mieste určenom, použije na výrobu iné ovocie, než ovocie z vlastnej pestovateľskej činnosti, alebo inú surovinu, než ktorá pochádza z ovocia z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo iný med, než med z vlastnej produkcie, uvedie v oznámení nepravdivé údaje, neoznámi ministerstvu zmenu skutočností.
 • Ministerstvo uloží za priestupok (podľa charakteru priestupku) pokutu od 100 eur do 3 000 eur.


Podľa zákona č. 530/2011 Z. z.:
 • Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
  - pri súkromnej výrobe destilátu nepožiada colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu v lehote do 15 dní od obdržania písomného potvrdenia o držbe destilačného zariadenia vydaného ministerstvom,
  - pri súkromnej výrobe destilátu uvedie v žiadosti o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii nepravdivé údaje,
  - pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu uzáver colného úradu, k zásahu do usporiadania výrobného zariadenia,
  - pri súkromnej výrobe destilátu neoznámi colnému úradu výrobu destilátu v lehote najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu,
  - pri súkromnej výrobe destilátu v oznámení o výrobe destilátu uvedie nepravdivé údaje,
  - pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť správneho vedenia evidencie,
  - pri súkromnej výrobe destilátu nepodá daňové priznanie v lehote do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti - odo dňa prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom alebo v daňovom priznaní podľa uvedenie nepravdivé údaje,
  - pri súkromnej výrobe destilátu nezaplatí daň v lehote do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti - odo dňa prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom,
  - pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť oznámenia zmien,
  - pri súkromnej výrobe destilátu poruší zákaz, že destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh,
  - pri súkromnej výrobe destilátu vyrobí destilát s obsahom etylalkoholu v rozpore so zákonom č. 467/2002 (viac ako 86 objemových percent etylalkoholu) alebo v objeme viac ako 25 l a. na fyzickú osobu v kalendárnom roku,
  - pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť strpieť výkon daňového dozoru a daňovej kontroly a povinnosť poskytnúť colnému úradu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon daňového dozoru daňovej kontroly.
 • Colný úrad uloží pokutu od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa charakteru priestupku.


Iné užitočné informácie
 • Vyrobením 25 l a. destilátu v rámci SVD nie je dotknutá možnosť (limit, množstvo) výroby destilátu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia v množstve 43 l a. pre pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie (od 1.6. bežného roku do 30.7. nasledujúceho kalendárneho roku).
 • Prepočet množstva z litrov určitej objemovej koncentrácie na l a. (100% pri 20˚C) sa na základe odporučenia Ministerstva financií SR vykonáva s použitím alkoholometrických tabuliek. Tieto je možné nájsť tu: (http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj4q-2ysobfAhXBXhUIHUOACZoQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Fdownload.php%3FbulID%3D78&usg=AOvVaw0rvUaKDCRJmLa3fAJdO_h0) alebo cez aplikáciu AlcoCALC zverejnenú tu: (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne- sluzby/alcocalk)
 • Na meranie výroby (objem, teplota, stupňovitosť) je možné použiť napr. odmerné valce, liehomery s teplomerom a pod.
 • Sledovanie úkvapu a dokvapu nie je v kompetencii colného úradu.
Vypracovalo:
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica,
Centrum podpory pre clo a spotrebné dane
December 2018


Stiahnúť PDF - Informácia k podmienkam, právam a povinnostiam pri „Súkromnej výrobe destilátu“